Historie sboru

Při vzniku hasičských sborů na soudním okrese Přibyslav zaujala obec Polnička druhé místo v pořadí dobrovolného hasičstva. Hasičský sbor v Polničce byl založen 29. června 1880. O založení se nejvíce zasloužil zdejší rodák Josef Blažíček. Mezi zakládajícími členy byly hraběnka Klotilda Clam Gallasová ze Zámku Žďáru, dále Josef Málek řídící učitel, Josef Blažíček rychetník, Jakub Blažíček rolník, Adolf Soudek obchodník, Leopold Lustig obchodník, Felix Blažíček továrník Vídeň, František Černohorský farář Zámek Žďár, Josef Vejmelka lesní, Oskar Heller továrník Zámek Žďár, Jan Aufenfeld obchodník Zámek Žďár. Do čela byli v roce 1880 postaveni následující činovníci a velitel František Málek, cvičitel Josef Blažíček, jednatel Adolf Linhart učitel, pokladník František Blažíček rolník, dále Josef Košťál, Jan Mička, Josef Dufek, Adolf Soudek, Josef Bullander, Josef Blažíček. Sbor měl při založení 26 činných členů a 15 členů přispívajících.             Prvním vybavením sboru, byla stará stříkačka s fyzickou obsluhou, kterou přičiněním bývalého starosty obec dostala od velkostatku při likvidaci polničských železáren. Obsluha byla fyzicky náročná – vodu od zdroje bylo nutno dopravovat ručně v nádobách a nalévat do nádrže. Používalo se kožených nebo dřevěných nádob dobře vysmolených. V současné době je tato dvoukolová ruční stříkačka údajně uložena v depozitáři Technického muzea v Praze. V roce 1882 byl sbor vybaven novou ruční čtyřkolovou stříkačkou fy Smékal Praha za 600 zlatých. V roce 1980 byla tato koňská stříkačka při příležitosti 100. výročí sboru restaurována a v roce 1999 propůjčena do Hasičského muzea v Přibyslavi.           K posílení akceschopnosti sboru převzal v r. 1928 novou motorovou stříkačku zakoupenou od fy Smékal za 28 tisíc Kč a dokoupeny požární hadice. Další stroj typu agregát obdržel sbor v r. 1951 od fy Stratílek Vysoké Mýto – zajišťovala OIPO Žďár nad Sázavou. Tento stroj byl v r. 1978 přesunut do Újezdu a sboru byl přidělen výkonnější PPS 12, vzhledem k výškovým rozdílům v obci a její rozlehlosti. K PPS 12 užíval sbor nákladní auto Tatra 805, které bylo v této době již třetím v pořadí. V roce 1994 bylo auto Tatra 805 prodáno na náhradní díly a sbor zakoupil skříňový nákladní automobil Praga V3S za 30 tisíc Kč, které bylo upraveno pro požární účely. Na podzim r. 1995 obec kupuje CAS 16 RTHP na podvozku Škoda 706 od a. s. Žďas za symbolickou cenu 370 Kč. V roce 1997 je jednotka zařazená ze stávající kategorie JPO V do kategorie JPO III, čímž se její působnost rozšířila i mimo katastr obce. V tomto roce je z prostředků sboru koupen nafukovací záchranný člun s příslušenstvím za 20 tisíc Kč. Na jaře roku 1999 byly jednotce přiděleny 3 ks vzduchových dýchacích přístrojů pro zásahy v zakouřených prostorech. Na počátku roku 2001 je jednotka vybavena jedním kusem automobilové radiostanice a třemi kusy přenosných radiostanic fy Maxon. V tomto období je nainstalována na budovu obecního úřadu siréna pro svolání jednotky v případě požáru. Siréna je spouštěna dálkově. Celá akce byla finančně realizována civilní ochranou. Byl tak nahrazen stávající způsob svolání obecním rozhlasem.             Obec dala hasičům k dispozici místnost na uskladnění hasičské techniky v obecním domě, která sloužila jako požární zbrojnice o výměře 33 m2 a byla užívána asi 20 let. V roce 1987 bylo započato s výstavbou nové požární zbrojnice nákladem 800 tis. Kč. Výstavba v akci „Z“ se prováděla po několik let z důvodu finančních, materiálových i pracovních sil. Jednalo se přitom o víceúčelovou budovu. Prostory hasičské zbrojnice pak byly dokončeny v roce 1994. V roce 2001 proběhly další stavební úpravy vnitřních prostor této budovy a spolu s nimi vybudování důstojné hasičské klubovny.             Sbor po založení prodělal první křest v r. 1880 při požáru čp. 137 u Jana Jurmana v Polničce. V r. 1882 vyjel sbor poprvé s novou stříkačkou k požáru do Vysokého, kde s úspěchem zasahoval. Jedním z nejzhoubnějších požárů při větrném počasí byl požár r. 1893 v Krucemburku, kdy se jeho obětí stalo 141 popisných čísel a sbor byl nucen setrvat v tomto prostředí po dva dny. Podle vyprávění pamětníků unášel tehdy vítr žhavé kusy oharků až na katastr zdejší obce, kde za 3 dny došlo k požáru části lesa. 14. 5. 1925 vypukl velký požár v Polničce a vyhořela tato stavení: Jaroš čp. 81, Říha čp. 80, Kohoutek čp. 105 a Váca čp. 74. Jedním z dalších velkých požárů v r. 1931 u Ptáčků čp. 65, u Augustínů čp. 64, u Lojků čp. 63, Kršků čp. 62 a u Sobotků čp. 66. 22. února 1932 vypukl požár u Dohnalů čp. 137 a vyhořela čp. 33, 34, 35, 38 a 29. 12. Téhož roku ve 2 hod. v noci požár sokolovny čp. 152, v r. 1940 a 1941 požár školy.             Dne 13. 1. 1990 vznikl požár Rubášovy stodoly s dílnou a při vyhlašování poplachu členům sboru tragicky zemřel na následky zástavy srdce dlouholetý velitel sboru, jeden z nejaktivnějších členů František Škarohlíd. Do dnešních dnů se hasičský sbor účastnil přes 220 požárů v obci i mimo. Jedním z posledních velkých požárů byl požár ocelokolny v areálu ZD Světnov dne 28. 4. 2000, kde hasiči efektivně zasahovali celou noc. Tohoto požáru se účastnilo 6 jednotek.  Trpký dopad na vývoj a existenci hasičského sboru mělo období první světové války. Převážná většina členů musela nastoupit do zbraně. V r. 1915 bylo ve zbrani již 15 členů. Z front 1. světové války se nevrátili tito členové: Josef Mužátko čp. 106, Jan Havel, Josef Řezníček, Jan Utendorfský čp. 93. Obětem války byl v r. 1921 odhalen pomník. Akci realizoval společný komitét hasičů a Sokola.             Od roku 1922 pracovala ve sboru samaritská stráž, která končí v roce 1950 a její úkoly i pracovníky přebírá ČsČk.             Od roku 1910 pořádal sbor oslavy 25., 30., 45., 50., 90., 100. a v roce 2000 120. výročí svého založení. Některé oslavy byly spojené se sjezdem župy K. H. Borovského. V r. 1928 byl sjezd župy v Polničce za účasti 20 sborů a 190 hasičů. 20. 6. 1941 proběhlo okrskové cvičení, které zároveň bylo i oslavou 60 let trvání organizace, což bylo velkou vzpruhou pro všechny účastněné v těchto těžkých dobách. Na oslavách byla veřejnosti předvedena různá cvičení se sekerkami, žebříky, námětová cvičení, soutěže a praktické ukázky zásahy s nejmodernější technikou. Pravidelně byly prováděny preventivní požární prohlídky komínů a domů.             Kladnou stránkou se jeví skutečnost, že hasičský sbor prošel s úspěchem celou řadou požárních soutěží žáků, dorostu i mužstva, kde se tato umístila na čestných místech v okrskovém i okresním měřítku a dorost se probojoval dokonce i do krajské soutěže. V roce 2000 začíná opět po více než 20 letech při sboru pracovat družstvo mladých hasičů pod vedením velitele Jiřího Průži.             Od svého založení se po stránce kulturní začal sbor kvalitně rozvíjet a činnost byla vždy na vysoké úrovni. Hasiči pořádali každoročně výlety, plesy i taneční zábavy. Oblíbené bylo kácení máje. Svou úlohu zde také sehrála i tzv. „Hasičská knihovna“, která byla pokračovatelkou dobře známé „Sychrovy čtenářské besedy“ a v r. 1934 byl její početní stav předán zdejší obecní knihovně. Dalším kladem, kterým se může historie sboru pochlubit bylo i hasičské jeviště, které bylo pořízené z iniciativy bývalého řídícího učitele Václava Pazderky. Umístěno bylo v místním hostinci. Zde se vystřídala celá řada amatérských herců a zpěváků s překvapivými výkony.             Starostové a předsedové SDH do současnosti: Málek František, Augustin Jindřich, Krčál Antonín, Pochop František, Strejček František, Běloušek František, Říčan Adolf, Kabrda Ladislav, Mička Pavel, Libor Ondráček, Mička Pavel, Němec Pavel.             Velitelé a náčelníci SDH do současnosti: Málek František, Blažíček Josef, Pazderka Václav, Blažíček Jan, Trojánek Josef, Krčál Antonín, Počta František, Lojek František, Šťastný František, Strejček František, Sytař František, Krčál Stanislav, Škarohlíd František, Mička Evžen, Průža Jiří, Wimmer Miroslav.            

            Ve vyšších funkcích volených orgánů SPO pracují a pracovali: odborná rada velitelů okresu – Jiří Průža, v okrskovém výboru – Jiří Průža jako zástupce velitele, Říčan Adolf, Lojek František – okrskový velitel, Jan Blažíček člen župního výboru, Josef Blažíček župní dozorce. Ze stávající členské základny je držitelem: medaile „Za příkladnou práci“ 8 členů, medaile „Za zásluhy“ Jan Blažíček, Jurman František, Škarohlíd František, Mach Jan, „Za mimořádné zásluhy“ Škarohlíd František. U příležitosti 120. výročí založení dne 24. 6. 2000 byla Sboru dobrovolných hasičů v Polničce udělena medaile „Za zásluhy“.